Beeldkwaliteitsplan (bkp)

Aan een planontwikkeling kan een beeldkwaliteitplan worden gekoppeld. In een beeldkwaliteitplan
worden de randvoorwaarden voor verdere planvorming neergelegd. Het beeldkwaliteitplan is geen
wettelijke planfiguur.

Een beeldkwaliteitplan kan niet worden beschouwd als een wijziging/aanvulling van de welstandsnota.
Dit vloeit op de eerste plaats voort uit het feit dat een welstandsnota enkel toetsingscriteria met
betrekking tot de architectonische vormgeving kan bevatten. In een beeldkwaliteitplan daarentegen
komen over het algemeen naast architectonische aspecten tevens ruimtelijke randvoorwaarden aan
de orde. Daarnaast dient in tegenstelling tot een beeldkwaliteitplan de welstandsnota en een wijziging/aanvulling daarvan de inspraakprocedure te doorlopen en te worden vastgesteld door de
gemeenteraad. Dat is een wettelijk vereiste.

Indien het de bedoeling is het beeldkwaliteitplan een toetsingsfunctie toe te kennen en het
architectonisch gedeelte ervan onderdeel te laten uitmaken van het gemeentelijke welstandbeleid, dan
zal het beeldkwaliteitplan dezelfde procedure moeten doorlopen als vereist voor de welstandsnota: inspraak en vaststelling door de gemeenteraad.
Het is daarbij belangrijk om voor het volgen van de procedure duidelijk onderscheid te maken tussen
het architectonische deel en de overige onderdelen van het beeldkwaliteitplan.

Hoewel het mogelijk is om het architectonisch gedeelte van het beeldkwaliteitplan een andere vorm te
geven dan de welstandsnota en dit een apart toetsdocument te laten vormen is het omwille van de
duidelijkheid zaak het architectonisch deel van het beeldkwaliteitplan te integreren in de
welstandsnota. Dit kan door het architectonisch onderdeel in een identieke vorm te gieten als die van
de welstandnota.

In het kader van de rechtszekerheid dient tevens expliciet te worden aangegeven dat het
architectonisch deel als wijziging/aanvulling onderdeel zal gaan uitmaken van de welstandsnota.
Het onderscheid dient ook tot uitdrukking te komen in het vaststellingsbesluit, dat uiteen dient te vallen
in twee onderdelen, één besluitpunt met betrekking tot het onderdeel welstandscriteria en één
besluitpunt met betrekking tot de overige criteria.