MVO

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Een duidelijke en werkbare definitie:
“Structureel de verwachtingen van de belanghebbenden afwegen, met als doel een maximale toegevoegde waarde voor én de onderneming én mensen én het milieu, en daar open over zijn.”

Elk van de elementen in deze definitie kan nader uitgewerkt worden om het beeld verder concreet te maken:

Belanghebbenden (ook bekend als: stakeholders).
Dit zijn de groepen die invloed hebben op de onderneming, of die door de onderneming worden beïnvloed. De primaire belanghebbenden zijn werknemers en aandeelhouders. Een andere belangrijke belanghebbende waar elke onderneming mee te maken heeft, is de groep klanten. Een onderneming kan daarnaast nog te maken hebben met belanghebbenden zoals: leveranciers, overheden, omwonenden en NGO’s (organisaties zoals Greenpeace, ANWB en de consumentenbond). De relevantie van een belangengroep hangt in hoge mate af van de activiteiten van de onderneming. Welke van de genoemde, en andere, groepen voor een onderneming (het meest) relevant zijn zal dan ook door haarzelf vastgesteld moeten worden.

Verwachtingen
Belanghebbenden hebben per definitie belang bij de onderneming. Dat kan zijn een belang bij het voortbestaan (dat geldt bijvoorbeeld voor: aandeelhouders, klanten en werknemers). Dat kan ook zijn een belang bij de wijze van voortbestaan (dat geldt bijvoorbeeld voor: werknemers, omwonenden en NGO’s). Deze belangen vertalen zich in, meer of minder concrete, verwachtingen jegens de onderneming. Die verwachtingen worden vergeleken met concrete waarnemingen, waarna een oordeel geveld wordt over de onderneming. Een negatief oordeel (de verwachtingen worden niet zichtbaar waargemaakt) leidt onvermijdelijk tot actie. Daarbij moet de mogelijkheid van ook kleine groepen belanghebbenden om veel publiciteit te krijgen niet onderschat worden.

Maximale toegevoegde waarde
Het doel van maatschappelijk verantwoord ondernemen, en dus het resultaat van de afweging, is maximaliseren! Een zeer bekend verschijnsel voor ondernemingen. En allerminst vaag of zweverig.

én de onderneming én mensen én het milieu (ook bekend als: ‘triple bottom line’ en ‘triple-p’: People, Planet, Profit).
Hierin zit de crux van het doel. Het draait niet om een ééndimensionale maximalisatie, maar om een driedimensionale. Het gaat om de combinatie van aandachtsgebieden. Er is dus ook niet een ‘belangrijkste’ aandachtsgebied. Belangrijk is ook dat winst één van de aandachtsgebieden is; dit aloude doel is dus niet ingewisseld geraakt. Overigens betekent de aandacht voor mensen niet dat de onderneming een soort flower power-cultuur moet hebben. Net zo min als aandacht voor de aarde betekent dat er geen enkele vorm van vervuiling is. Aandacht voor winst betekent immers ook niet dat er nooit geïnvesteerd, of nooit verlies gedraaid wordt! Wel vullen de drie doelen elkaar aan. Zo is winst zowel de basis als de randvoorwaarde voor de andere twee. Omgekeerd zijn mensen en het milieu randvoorwaarden voor het voortbestaan en de toekomstige winst van de onderneming. Dat dit niet alleen theorie is, is in onderzoeken aangetoond: ondernemingen die zich op alle drie de doelen richten, boeken consistent uitstekende resultaten op zowel mensen, als aarde, als winst!

Afwegen 
Verschillende belanghebbenden kunnen tegenstrijdige verwachtingen hebben. Dat vraagt om een bewuste keuze van de onderneming over de zwaarte van ieder belang en de haalbaarheid van de verwachtingen. Een stukje enterprise risk management dus. Hoe die keuze uitvalt is afhankelijk van enerzijds de visie van de onderneming (wat ziet zij als haar bestaansreden). Anderzijds is dit afhankelijk van wat de directie vindt dat ‘hoort’. Dit laatste wordt gestuurd door de persoonlijke ethiek van de directie en de geldende normen en waarden binnen de onderneming.

Structureel 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet een éénmalige actie, of een project, maar een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en de lange-termijnstrategievorming. In de bedrijfsvoering betekent het dat elke beslissing gewogen zal moeten worden op de toegevoegde waarde aan alle drie bottom lines. Om alle managers op die manier te laten beslissen is net zo makkelijk of moeilijk als het ooit was om iedereen te laten wennen om alleen winstgericht te beslissen. Het kader voor die beslissingen komt in de lange-termijnstrategie tot uitdrukking. Traditioneel wordt deze, naast de visie van de directie, vooral beïnvloed door de bank en de aandeelhouders. Een maatschappelijk verantwoorde onderneming laat deze ook beïnvloeden door de andere belanghebbenden. Het proces van strategievorming als zodanig verandert daardoor echter niet.

Open
Belanghebbenden huldigen het principe: eerst zien, dan geloven. Openheid over afwegingen en resultaten is dus vereist, wil een onderneming daadwerkelijk erkend worden in haar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Overigens is openheid wat anders dan alle bedrijfsgeheimen prijs geven.

(bron: www.adburdias.nl)KUBURO
onderneemt maatschappelijk verantwoord en voldoet aan de bovenstaande punten. Een overzicht:

Belanghebbenden
De klanten van KUBURO, evenals de eigenaar, zijn de belanghebbenden bij de onderneming. KUBURO heeft aandacht voor haar klanten en treedt actief op als kritische sparringpartner voor haar klant.

Verwachtingen
KUBURO maakt haar verwachtingen waar! Dit blijkt uit de enquêtes die worden ingevuld door de klanten maar vooral omdat onze klanten ons aanbevelen aan vrienden en familie. Eventuele klachten worden direct verholpen.

Maximale toegevoegde waarde
Het doel van maatschappelijk verantwoord ondernemen, en dus het resultaat van de afweging, is maximaliseren! Zeker geen onbekend verschijnsel voor ondernemingen en dus ook niet voor KUBURO. Wij leveren maximaal toegevoegde waarde door een toekomstbestendig, economisch en goed uitvoerbaar constructief ontwerp, energiebesparingsmogelijkheden door middel van epc, energielabels en maatwerkadviezen en het verhogen van de kwaliteit van het bouwwerk als geheel door onze intensieve projectbegeleiding.

én de onderneming én mensen én het milieu
Onderneming:
KUBURO maakt winst, punt.
Mensen:
KUBURO geeft gratis advies aan mensen die niet de financiële middelen hebben om een specialistisch bouwkundig adviesbureau in te schakelen. Omdat deze klanten ons 'betalen' door middel van tijd-voor-tijd steunen wij daarmee direct en indriect goede doelen en het maatschappelijk belang.
Milieu:
KUBURO werkt volledig digitaal. Dat geldt voor offerten, opdrachten en facturering, maar ook voor het verstrekken van de gemaakte rapportages. Alle energievoorziening is bij KUBURO groen. Bovendien is KUBURO altijd op zoek naar verdere ‘vergroening’. Daarnaast zijn al onze diensten (al dan niet in hoofdzaak) gericht op het minimaliseren van de negatieve impact op het milieu door bouwwerkzaamheden.

Afwegen
Zoals KUBURO maatwerk levert bij haar diensten zo levert zij ook maatwerk bij belangenafweging in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Structureel
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet een éénmalige actie maar een structurele manier van denken waarin KUBURO zich herkent.

Open
KUBURO heeft een open manier van werken en communiceren. Deze pagina getuigt mede daarvan.