Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
KUBURO hanteert De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005) als haar algemene voorwaarden bij de uitvoering van al haar werkzaamheden, met inachtneming van het navolgende:

  1. Een exemplaar van de DNR 2005 wordt conform artikel 2 lid 2 zo spoedig mogelijk ter hand gesteld aan de opdrachtgever. De algemene voorwaarden zijn namelijk standaard een bijlage bij de offerte. Tevens is DNR 2005 te vinden op www.onri.nl of u kunt de DNR 2005 hier downloaden.In aanvulling op het bepaalde in DNR 2005 geldt dat jaarlijks de tarieven worden verhoogd conform het CBS prijsindexcijfer, waarbij de index is gebaseerd op de periode 1 januari tot 1 januari. Deze tarieven worden verwerkt in alle nog niet vervallen termijnen van onderhandse projecten.
  2. De artikelen 50 tot en met 56 van de DNR 2005 zijn niet van toepassing.
    KUBURO bepaalt per opdracht hoe het honorarium wordt berekend.
  3. In afwijking van artikel 13 lid 2 en de artikelen 15 lid 1 en 15 lid 2 van het DNR 2005 is de aansprakelijkheid van KUBURO van bij de vervulling van de opdracht gebruikte andere adviseurs slechts aansprakelijk tot dat bedrag dat KUBURO ten gevolge van die toerekenbare tekortkoming op die andere persoon kan verhalen.


Standaardtaakbeschrijving

In samenwerking met de DNR2005 gebruiken wij de Standaardtaakbeschrijving (STB2009).
De Standaardtaakbeschrijving (STB) kan worden gebruikt om de inhoud van uw opdracht vast te stellen. Hij vormt de onderlegger voor de lijst van werkzaamheden die wij u aanbieden. Daarop staat aangegeven welke werkzaamheden bij een bepaalde opdracht voor u worden verricht. U kunt ook zelf werkzaamheden toevoegen of bepaalde taken nader specificeren. Daarnaast is het mogelijk een taakverdelingsoverzicht te maken met de verdeling van werkzaamheden over de betrokken adviseurs bij een bepaald project.

De STB kan worden toegepast in samenhang met DNR, de standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers.

Voordelen van het gebruik van de STB 2009
Gebruik van de STB biedt verschillende voordelen:

  • Verbeterde communicatie: de verwachtingen over en weer zijn duidelijker en, in het geval van meerdere adviseurs, ook wie waarvoor verantwoordelijk is.
  • Heldere afspraken over te verrichten werk, verantwoordelijkheden en resultaten.
  • Meerwerk is eenvoudig aantoonbaar: alle taken die niet vooraf zijn afgesproken, zijn immers meerwerk.
  • Honorarium is beter vast te stellen: door al in het offertestadium met de STB te werken, krijgt de adviseur in een vroeg stadium inzicht in de taken die hij moet gaan uitvoeren en de werkzaamheden die dat met zich meebrengt. Door hier een urenbegroting en de interne/externe uurtarieven aan te koppelen, kan het honorarium worden bepaald.

U kunt de STB 2009 hier downloaden.