Indieningstrategie en vergunningenplan - meer info

Meer informatie over de indieningstrategie en het vergunningenplan
Omdat elk project zo zijn eigen uitgangspunten en project specifieke kaders heeft staat elk project op zich zelf. Door in een vroeg stadium deze uitgangspunten en kaders te onderkennen kan een meer gerichte keuze worden gemaakt in de te volgen procedure(s). Elke procedure die de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) biedt, kent namelijk een eigen tijdpad en eigen voor- en nadelen. De kunst is om de procedure te kiezen die het beste aansluit bij de randvoorwaarden die de initiatiefnemer stelt.

Geldt er bijvoorbeeld een deadline voor de start van (een deel) van het project? Vindt de initiatiefnemer het belangrijk om eerst juridisch risicovolle onderdelen aan te vragen, om kosten te besparen c.q. zekerheid te verkrijgen? Op verzoek van de opdrachtgever wordt daarom een vergunningenplan opgesteld. Een vergunningenplan geeft inzicht in soorten toestemmingen en welke procedure(termijnen) hiervoor gelden. Op basis hiervan kan vervolgens een indieningstrategie worden bepaald.

Kortom: De Wabo biedt verschillende mogelijkheden als het gaat om verschillende soorten aanvragen. Elk met eigen voor- en nadelen. Hierdoor heeft de aanvrager keuze! Onder de Wabo kan een aanvrager zowel alle toestemmingen ineens vragen, als bewust kiezen voor meerdere losse aanvragen. Simpelweg omdat deze beter aansluiten bij een betreffend project.

De inhoud
Met het vergunningenplan worden de stappen die de aanvrager moet zetten om te komen tot een aanvraag in beeld gebracht. Op basis daarvan wordt een indieningstrategie bepaalt. De volgende stappen maken onderdeel uit van het vergunningenplan:

 • Stap 1: Analyseren van het initiatief
  In deze stap wordt het initiatief inzichtelijk gemaakt; de uitgangspunten en mogelijke blokkades worden in beeld gebracht.
 • Stap 2: Wat is het project en uit welke activiteiten bestaat het project
  In deze stap wordt het project omschreven en wordt bepaalt uit welke activiteiten het project bestaat.
 • Stap 3: Activiteitskenmerken
  In deze stap wordt aangegeven wat de kenmerken zijn die horen bij een toestemming. Bijvoorbeeld, een kapvergunning kan het gehele jaar worden verleend, maar je kunt niet het hele jaar door kappen. De toestemming beperkt het gebruik daarvan.
 • Stap 4: Welke toestemmingen heb ik voor het project nodig
  In deze fase wordt aangegeven hoe je activiteiten vertaald naar toestemmingen. Bijvoorbeeld voor welke onderdelen voor het bouwen van een huis is een vergunning nodig en wat is vergunningsvrij. Welke milieuonderdelen zijn meldingplichtig en wat vergunningsplichtig, etc.
 • Stap 5: Wie zijn mijn actoren
  In een project heb je te maken met verschillende actoren. Actoren als het bevoegd gezag, maar ook omwonenden en in een later stadium aannemers. Door vroegtijdig inzichtelijk te hebben welke actoren betrokken zijn, kan bepaald worden op welke wijze ze betrokken moeten worden.
 • Stap 6: Aanvraagvormen
  De Wabo biedt verschillende mogelijkheden van indiening. Iedere mogelijkheid heeft zijn voor- en nadelen. In deze stap wordt toegelicht welke indieningsvormen mogelijk zijn en wat de voor en nadelen daarvan zijn.
 • Stap 7: Welke procedures doorlopen de toestemmingen
  Aan de hand van het overzicht van de benodigde toestemmingen kan worden bepaald of de reguliere dan wel de uitgebreide voorbereidingsprocedure dient te worden gevolgd. Ook de rechtbeschermingsprocedure wordt in deze stap behandeld.
 • Stap 8: Wat heb ik voor de toestemmingen nodig (indieningsvereisten)
  Aan de hand van het overzicht van de toestemming kan worden bepaald wat de indieningsvereisten zijn. In deze fase wordt omschreven waar je dat kan opzoeken en waar je op moet letten. Maar ook wie de stukken kan aanleveren en op welk moment.

Graag delen wij onze kennis en ervaringen binnen en buiten ons vakgebied. Dit doen wij zowel met onze eigen klant als met de andere bouwpartners. Indien u vragen heeft en/of onze mening graag wilt horen, kunt u vrijblijvend een afspraak maken met een van onze gespecialiseerde adviseurs. Wij staan u graag te woord en delen met veel plezier onze visie.

Indieningstrategie en vergunningenplan

Wat is het?
KUBURO ProjectbegeleidingOmdat elk project zo zijn eigen uitgangspunten en project specifieke kaders heeft staat elk project op zich zelf. Door in een vroeg stadium deze uitgangspunten en kaders te onderkennen kan een meer gerichte keuze worden gemaakt in de te volgen procedure(s). Elke procedure die de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) biedt, kent namelijk een eigen tijdpad en eigen voor- en nadelen. De kunst is om de procedure te kiezen die het beste aansluit bij de randvoorwaarden die de initiatiefnemer stelt.
Lees hier verder voor meer informatie...

Wanneer nodig?
U kunt van deze dienst gebruik maken voordat u de aanvraag indient. Beter is het om ons in te schakelen zodra u het bouwvoornemen heeft omdat het vergunningenplan houvast biedt bij het voorbereiden van het project.

Wat kost het?
Hoeveel het bepalen van de indieningstrategie en het maken van een vergunningenplan kost is afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw aanvraag. In onze webshop hebben wij een aantal veelvoorkomende varianten opgenomen. U kunt ons al inschakelen vanaf €199,-! Past uw project hier niet in? Geen zorgen: in een vrijblijvend gesprek brengen wij uw wensen in kaart. U ontvangt daarna van ons een op uw werk gespecificeerde, scherpe maatwerkofferte!

Wij delen graag onze kennis en ervaringen met u. Indien u vragen heeft en/of onze mening graag wilt horen, kunt u vrijblijvend een afspraak maken met een van onze gespecialiseerde adviseurs. Wij staan u graag te woord en delen met veel plezier onze visie.

Waarom bij KUBURO?
U zou KUBURO in kunnen schakelen vanwege de beste prijzen. U zou KUBURO ook in kunnen schakelen vanwege onze jarenlange ervaring, 100% tevreden klanten of omdat wij ervoor kunnen zorgen dat u sneller een vergunning heeft. Het beste argument om KUBURO in te schakelen voor de indiening van uw aanvraag is waarschijnlijk omdat wij jarenlange gemeentelijke ervaring hebben en daarom exact weten waaraan een aanvraag moet voldoen en daarmee voor u tijd en geld kunnen besparen! Welke reden kiest u?

 

Vooroverleg met bevoegd gezag

Wat is het?
KUBURO ProjectbegeleidingEen vooroverleg is niet-officiële aanvraag omgevingsvergunning bedoelt om in overleg te treden met het bevoegd gezag (meestal de gemeente) in het geval het project complexer van aard is. Het vooroverleg (soms ook principe-aanvraag of conceptaanvraag genoemd) is een extra dienst die veel gemeenten leveren. In het vooroverleg laat het bevoegd gezag weten of het plan kansrijk en vergunbaar is. Mogelijkheden en beperkingen kunnen eveneens aan de orde komen.
U bent niet verplicht om een vooroverleg met de gemeente te houden en gemeenten zijn niet verplicht om de mogelijkheid tot vooroverleg aan te bieden. Toch kan het voor veel duidelijkheid zorgen. Als u wilt weten of het zinvol is om een aanvraag in te dienen en zekerheid wilt over wat u moet aanvragen en inleveren nog voordat u grote uitgaven gaat doen, dan is het handig om gebruik te maken van het vooroverleg. Het vooroverleg biedt nog meer voordelen.

Voordelen vooroverleg

 • Nog voordat u een officiële aanvraag indient weet u of uw (complexe) plan kans van slagen heeft.
 • Als uit het vooroverleg blijkt dat uw plannen niet mogelijk zijn kunt u uw plannen nog wijzigen.
 • Als uit het vooroverleg blijkt dat uw plan niet haalbaar is, bent u minder geld kwijt dan wanneer u direct een officiële aanvraag had ingediend.
 • U weet zeker welke onderdelen van de omgevingsvergunning u moet aanvragen en loopt minder risico op een onvolledige aanvraag.
 • U weet in een vroeg stadium welke stukken u moet indienen en aan welke eisen deze moeten voldoen.
 • Als u het vooroverleg heeft doorlopen en u dient de aanvraag na het vooroverleg in zoals is afgesproken, dan kan, als er geen zienswijzen worden ingebracht, de vergunningprocedure sneller doorlopen worden.

Om het vooroverleg met de gemeente goed te doorlopen is het vaak wenselijk om een adviseur te hebben die u bijstaat. Het bevoegd gezag wil nogal eens met termen komen die u niet kent of eisen stellen die niet reeël zijn. Om te voorkomen dat u uw project aanpast aan de wensen van het bevoegd gezag terwijl hier geen wettelijke grond voor is, kunt u ons inschakelen als uw deskundige. Wij voeren dat namens u het vooroverleg met het bevoegd gezag en treden daarnaast als gemachtigde namens u op. Het voordeel is dat er één aanspreekpunt is en u de soms onbegrijpbare brieven van het bevoegd gezag niet hoeft door te spitten. Wij spreken de taal van het bevoegd gezag en onderhouden de contacten. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de gang van zaken met betrekking tot uw vooroverleg op een vooraf afgesproken frequentie.

Wanneer nodig?
U kunt van deze dienst gebruik maken zodra u het bouwvoornemen heeft. U kunt deze dienst ook inschakelen voor 'simpele' projecten, maar wij adviseren u deze dienst enkel te gebruiken voor de projecten die complexer van aard zijn (bijvoorbeeld: niet passend in het bestemmingsplan, dwarsliggende gemeente; eerder geweigerde aanvraag, etc.) Desgewenst vragen wij verschillende offerten voor u op voor het maken van een eerste schetsontwerp. Wij begeleiden u dan de gehele weg van het vooroverleg met het bevoegd gezag. 

Wat kost het?
Hoeveel het vooroverleg met het bevoegd gezag kost is afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw aanvraag. In onze webshop hebben wij een aantal veelvoorkomende varianten opgenomen. U kunt ons al inschakelen vanaf €99,-! Past uw project hier niet in? Geen zorgen: in een vrijblijvend gesprek brengen wij uw wensen in kaart. U ontvangt daarna van ons een op uw werk gespecificeerde, scherpe maatwerkofferte!

Wij delen graag onze kennis en ervaringen met u. Indien u vragen heeft en/of onze mening graag wilt horen, kunt u vrijblijvend een afspraak maken met een van onze gespecialiseerde adviseurs. Wij staan u graag te woord en delen met veel plezier onze visie.

Waarom bij KUBURO?
U zou KUBURO in kunnen schakelen vanwege de beste prijzen. U zou KUBURO ook in kunnen schakelen vanwege onze jarenlange ervaring, 100% tevreden klanten of omdat wij ervoor kunnen zorgen dat u sneller een vergunning heeft. Het beste argument om KUBURO in te schakelen voor de indiening van uw aanvraag is waarschijnlijk omdat wij jarenlange gemeentelijke ervaring hebben en daarom exact weten waaraan een aanvraag moet voldoen en daarmee voor u tijd en geld kunnen besparen! Welke reden kiest u?

Bouwbesluittoets (gecertificeerd)

Inleiding
KUBURO ProjectbegeleidingDe Bouwbesluittoets is traditioneel onderdeel van de gemeentelijke vergunningtoets. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (voorheen VROM) werkt aan een certificeringsregeling waarmee de Bouwbesluittoets ook door private partijen kan worden uitgevoerd. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om een verplichting bouwplannen onder certificaat te toetsen aan het Bouwbesluit, maar om de keuze voor de bouwaanvrager zijn bouwplan door een certificaathouder of door de gemeente te laten toetsen.

De rijksoverheid is reeds sinds 2007(!) bezig met het onderzoeken en invoeren van een gecertificeerde bouwbesluittoets. Sinds eind 2011 is het pas mogelijk om je als te laten certificeren conform de daarvoor opgestelde BRL5019 (beoordelingsrichtlijn).
KUBURO volgt de ontwikkelingen, echter, ons inziens heeft een gecertificeerde Bouwbesluittoets alleen een toegevoegde waarde voor grote bouwprojecten (met een bouwsom groter dan €5.000.000,-).

Zinvol?
Wij blijven de ontwikkelingen op dit gebied volgen. Tot op heden heeft KUBURO echter geen voordelen gezien voor haar klanten of haar bedrijfsvoering. Hieronder geven wij een opsomming van de door de overheid (en participerende marktpartijen) voorgestelde voordelen.

Voordelen (met schuin gedrukt onze kritische noot)
- Een gecertificeerde bouwplantoets bij een gemeente inleveren kan een besparing opleveren.
- Een gecertificeerde toets is veel uitgebreider dan onze “standaard” Bouwbesluittoets en daarmee dus ook duurder. Een gecertificeerd bureau werkt immers ook niet gratis. Besparing of toch niet? 
- Een gemeente hoeft geen controle meer uit te voeren en kan hierdoor sneller vergunning afgeven.
- Dit is echter geen verplichting , bovendien heeft het gecertificeerde toetsbureau uiteraard ook tijd nodig voor de toets. Besparing of toch niet?
- Er zijn diverse onderdelen (scopes) waarop getoetst en gecertificeerd wordt.
Er zullen weinig bedrijven zijn die alle onderdelen in huis zullen hebben en als ze dat al hebben, zullen het meerdere personen zijn met ieder hun eigen specialisme.
Scopes volgens BRL5019
A -Algemeen Bouwkundig
B -Constructief
C -Brandveiligheid
D -Bouwfysica
E -Installaties
G -Coördinator
I -Kleine veel voorkomende bouwwerken
Er dienen dus altijd meerdere partijen/personen geraadpleegd te worden voor een gecertificeerde bouwplantoets. Hiertussen zal veel communicatie (=uren) moeten plaatsvinden. Besparing of toch niet?
- Gemeente kan minder leges heffen.
De gemeente is dit echter niet verplicht! En, zoals hierboven al aangegeven, een gecertificeerd bureau werkt nu eenmaal niet gratis. Besparing of toch niet?
- De gecertificeerde bouwplantoets is deskundig en onafhankelijk.
Voor bouwplantoetsbedrijven is het certificeringstraject zeer duur en tijdrovend. Deze kosten worden veelal doorberekend aan de klant. Daarnaast zijn de gecertificeerde bureaus (concurenten van elkaar!) verplicht elkaars werk steekproefsgewijs te controleren. Bij geconstateerde fouten kan een bureau de dure licentie kwijtraken. Onafhankelijk of toch niet?

 

Quickscan ontvankelijkheid

Wat is het?
KUBURO ProjectbegeleidingVeel aanvragers van een omgevingsvergunning weten niet dat ruim driekwart van de inkomende aanvragen omgevingsvergunning in eerste aanleg niet volledig zijn. Onvolledige aanvragen hebben tot gevolg dat het vergunningtraject vertraging oploopt. Deze vertraging is inefficiënt en bovendien onnodig. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens en bescheiden maar heeft meestal niet het volledige overzicht. Daarom biedt KUBURO hierin ondersteuning. Wij hanteren daarbij het uitgangspunt dat een zodanig volledige aanvraag om omgevingsvergunning bij het bevoegd gezag (meestal de gemeente) wordt ingediend, zodat de proceduretijd voor deze aanvraag geen extra vertraging hoeft op te lopen.

Wanneer nodig?
Wanneer u van deze dienst gebruik maakt toetsen wij uw aanvraag op volledigheid (zoals het bevoegd gezag deze toets ook uitvoert) en voegen hiervan een rapportage bij. Het bevoegd gezag kan daardoor hun volledigheidstoets sneller uitvoeren waardoor u de vergunning sneller binnen heeft. U kunt van deze dienst daarom alleen gebruik maken voordat u de aanvraag indient. 

Wat kost het?
Hoeveel de Quickscan ontvankelijkheid kost is afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw aanvraag. In onze webshop hebben wij een aantal veelvoorkomende varianten opgenomen. U kunt ons al inschakelen vanaf €49,-! Past uw project hier niet in? Geen zorgen: in een vrijblijvend gesprek brengen wij uw wensen in kaart. U ontvangt daarna van ons een op uw werk gespecificeerde, scherpe maatwerkofferte!

Wij delen graag onze kennis en ervaringen met u. Indien u vragen heeft en/of onze mening graag wilt horen, kunt u vrijblijvend een afspraak maken met een van onze gespecialiseerde adviseurs. Wij staan u graag te woord en delen met veel plezier onze visie.

Waarom bij KUBURO?
U zou KUBURO in kunnen schakelen vanwege de beste prijzen. U zou KUBURO ook in kunnen schakelen vanwege onze jarenlange ervaring, 100% tevreden klanten of omdat wij ervoor kunnen zorgen dat u sneller een vergunning heeft. Het beste argument om KUBURO in te schakelen voor de Quickscan ontvankelijkheid is waarschijnlijk omdat wij jarenlange gemeentelijke ervaring hebben en daarom exact weten waaraan een aanvraag moet voldoen en daarmee voor u tijd en geld kunnen besparen! Welke reden kiest u?